Про надання добровільної благодійної пожертви

Ця публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви (далі – “Оферта”), направлена на невизначене коло фізичних та юридичних осіб, ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ОБ`ЄДНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ГРОМАДЯН» (далі – «Організація»), ідентифікаційний код юридичної особи 39507416, що знаходиться за адресою: Україна, 50053, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Джона Маккейна, 28, в особі голови правління Ємельянової Анни Геннадіївни, яка діє на підставі Статуту, які добровільно здійснюють благодійну пожертву у розумінні даної публічної оферти (далі «Благодійник»), укладають договір щодо надання добровільної благодійної пожертви (далі «Договір») на умовах, зазначених в даній Оферті нижче:

1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Публічна оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на сайті, про надання добровільної благодійної пожертви, адресована направлена на невизначене коло фізичних та юридичних осіб.

1.2. Акцепт – повне й безумовне прийняття публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу з допомогою платіжних форм і засобів розміщених на сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Організації.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна добровільна благодійна передача Благодійником коштів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності Організації, відповідно до Договору, Статуту та чинного законодавства.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна добровільна благодійна передача Благодійником коштів у власність Організації, шляхом здійснення добровільних пожертвувань для реалізації статутних цілей.

2.2. Благодійник на власний розсуд визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

2.3. Організація визначає самостійно обсяг та напрями використання благодійної пожертви для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів в рамках його власної статутної діяльності.

2.4. У разі недоотримання суми, зазначеної в меті збору проєкту, сума піде на реалізацію даного проекту у відповідній сумі, яка була зібрана або буде направлена на реалізацію інших проектів Організації. Благодійник дає згоду на перерозподіл/використання в інших проектах коштів, які були ним надіслані відповідно до п. 2.2., 2.3., 2.6.

2.5. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної зі сторін.

2.6. Прийняття Благодійником цієї Публічної оферти здійснюється шляхом безоплатної добровільної благодійної передачі коштів.

3. АКЦЕПТ

3.1. Акцепт Оферти (прийняття умов Оферти) означає, що Благодійник повною мірою усвідомлює і згоден з усіма його положеннями, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено чинним законодавством.

3.2. Благодійник та Організація, погоджуються, що з моменту Акцепту Оферти, цей Договір вважається укладеним, відповідно до ст. 639, ст. 641 та ст. 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, не підписання цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Організація має право:

4.1.1. Отримувати безоплатні добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Організації відповідно до Договору та чинного законодавства.

4.1.2. Використовувати частину безоплатної добровільної благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації у розмірі, не більшому, ніж це передбачено чинним законодавством.

4.2. Організація зобов’язана:

4.2.1. Використовувати кошти Благодійника, який здійснив безоплатну добровільну благодійну передачу коштів, для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Організації лише у відповідності із законодавством України та Статуту Організації.

4.2.2. Здійснювати звітність використання коштів Благодійника, який здійснив безоплатну добровільну благодійну передачу коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Організації.

4.3. Благодійник має право:

4.3.1. Здійснювати безоплатну добровільну благодійну передачу коштів на рахунок Організації у спосіб зазначений у Договорі.

4.3.2. Здійснювати контроль за використанням переданих коштів та отримувати інформацію про використання переданих коштів на рахунок Організації.

4.4. Благодійний зобов’язаний:

4.4.1. Детально та уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні безоплатної добровільної благодійної передачі коштів на рахунок Організації.

5. ПОРЯДОК, СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРУ КОШТІВ

5.1. Організація забезпечує Благодійнику можливість здійснення безоплатної добровільної благодійної передачі коштів електронним платежем на Сайті, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Організації.

5.2. Благодійник на власний вибір обирає розмір та формат платежу: одноразовий або регулярний (з можливістю скасувати регулярні платежі в будь-який час).

5.3. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.

5.4. Публічне збирання безоплатної добровільної благодійної передачі коштів здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збирання коштів, здійснюється за місцезнаходженням Організації.

5.5. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Організацією (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначено рішенням правління Організації.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Організації та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.

7.2. Організація здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Організації відповідно до Оферти та чинного законодавства України.

7.3. Організація зобов’язується не передавати інформацію про Благодійників третім особам, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

7.4. Організація не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.

8. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ОФЕРТИ

8.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до Оферти.

8.2. Організація має право змінювати умови Оферти без згоди Благодійника. Організація залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Оферти на Сайті.

8.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті.

 9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ`ЄДНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ГРОМАДЯН»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 39507416

Юридична адреса: 50053, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Джона Маккейна, 28

Засоби зв’язку:

  • телефон: +380974092823,
  • e-mail: vidpovidalni@gmail.com,
  • офіційний сайт: https://vidpovidalni.org

Голова правління: Ємельянова Анна Геннадіївна